โคมดาวไลท์ติดลอย SSFM 95D MR16

โคมดาวไลท์ติดลอย SSFM 95D MR16